Privacy verklaring

Privacy Verklaring van Praktijk SenSe

Naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) is deze verklaring opgesteld voor praktijk SenSe

Praktijk SenSE wordt gevormd door Sandra Schakelaar
Praktijkadres:
Axelsestraat 101
4537 AE Terneuzen

Sandra Schakelaar is ZZP-er en daarmee ook de Functionaris Gegevensbescherming van SenSe praktijk Cranio-Sacrale behandeling.

Ik, Sanda Schakelaar verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de nieuwe wet AVG en heb de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bestudeerd.
In dit document geef ik aan welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe praktijk SenSe daaraan heeft voldaan.

In deze verklaring wordt beschreven welke gegevens praktijk  van haar cliënten verzamelt, met welk doel dit gebeurt, hoe deze gegevens beschermd worden  en welke rechten hieraan worden ontleend. Daarnaast beschrijf ik hoe ik zelf de verkregen gegevens tracht te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze verklaring is opgesteld aan de hand van bestudering van de gegevens van de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aldus opgemaakt te Kloosterzande 20-5- 2018

Sandra Schakelaar
Zandehof 15
4587GA Kloosterzande
tel: 06-27890462
Email:s.schakelaar@zeelandnet.nl

Praktijk SenSe noteert en bewaart de volgende persoonsgegevens:
-Naam
-Adresgegevens
-Geboorte datum
-telefoonnummer
-emailadres
-Overige gegevens die door de cliënt zelf worden verstrekt ten behoeve van de behandeling.

Bij minderjarige Cliënten worden ook bovenstaande gegevens van de ouders van de cliënt bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
-Gezondheidsgegevens
-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-BSN wordt slechts vastgelegd als het voor de communicatie naar andere disciplines nodig blijkt te zijn.

Indien het van belang is voor de behandeling van de cliënt leg ik ook levensovertuiging of strafrechtelijke gegevens vast.

Delen van persoonsgegevens:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden vastgelegd in een dossier. Deze gegevens worden slechts na toestemming van de cliënt aan andere zorgverleners gedeeld.

Voor studiedoeleinden kunnen tijdens intervisies casussen worden besproken met collega’s. De casus wordt dan anoniem en onherkenbaar besproken.

Overleg met collega’s verloopt via de beveiligde app SiiloMedical.
Een app waarmee professionals binnen het zorgveld middels een beveiligde omgeving cliëntengegevens uit kunnen wisselen over de mobiele telefoon.

Als u zelf contact met mij opneemt is het verstandig na te denken welk medium u kiest om uw persoonsgegevens via een veilig kanaal bij mij aan te laten komen.

Praktijk SenSe verkoopt geen gegevens aan derden.

Met bedrijven die cliëntengegevens in opdracht van praktijk SenSE verwerken, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de vertrouwelijkheid van deze gegevens wordt vastgelegd.
Bedrijven waarmee gegevens worden gedeeld en waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten:
-Boekhoudster

-It service ( computer bedrijf)

Praktijk SenSe verwerkt en bewaart deze gegevens voor het volgende doel:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

5. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

6. Facturering
Voor het afhandelen van de betaling van de geleverde dienst

7. Contact
De persoonsgegevens zijn nodig om contact met elkaar te houden voor afspraken of contactmomenten die in het belang zijn van de behandeling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Praktijk SenSe is de enige die inzage heeft in het dossier.
De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt heeft het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of persoonsgegevens naar een door de cliënt gevraagde instantie door te laten sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht naar derden kunt u schriftelijk indienen. Verwijdering van gegevens kan niet plaatsvinden als wetgeving mij verplicht deze informatie te bewaren.
 

De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Behandelovereenkomst
In de behandelovereenkomst die getekend wordt, staat vermeld waarvoor ik persoonsgegevens gebruik en waar de AVG verklaring van praktijk SenSe op te vragen is.
Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Vastlegging van persoonsgegevens
-Op dit moment is er een digitaal dossier die in een afgesloten brandwerend kistje wordt bewaard en waartoe alleen praktijk SenSe  toegang heeft.
Na het verstrijken van de bewaartermijn zal ik de gegevens vernietigen in het bijzijn van een getuige. Na afloop zal een getekend document bewaard worden in de administratie.
Ik verklaar hierbij dat ik alle persoonsgegevens vernietig als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is en/of de toestemming is ingetrokken.
 

Softwarebeveiliging
-de computer is ingesteld om automatisch updates op te halen en te installeren, zodat de software optimaal beveiligd is.
 

Datalekken
USB-sticks uit voorgaande jaren zijn op aanwezigheid van persoonsgegevens gecontroleerd.
praktijk SenSe op de hoogte van wat een datalek is en zal (indien bij praktijk de SenSE bekend) betrokken personen inlichten.